top of page

Om oss

Vi som bor på Kollerud gård er Elin og Francisco, våre to jenter og etter hvert ganske mange dyr. Vi ønsker å gi deg jordnære opplevelser gjennom aktiviteter hos oss og med gårdens produkter.

 

Vi har drevet gården siden 2008 og har en variert yrkesbakgrunn fra blant annet voksenopplæringen, hjemmehjelpen, ANSA, Forskningsrådet og kommunesektoren.

Kollerud gård

Gården består av 135 daa dyrka mark (korn), 3daa bringebær og 200 daa skog. Bringebærene dyrkes etter økologiske prinsipper uten plantevernmidler og kunstgjødsel. Vi plukker bærene selv og leverer direkte til kunden. I Veslestua har vi et lite produksjonskjøkken, der vi sylter og safter. Produktene kan du se her på siden. Veslestua brukes også i Inn-på-tunet sammenheng med enkel servering.

 

Gården ligger ved Kollerudvika våtmarksreservat i Hemnessjøen, som blant annet har rike edelkreps- og fiskebestander. Samtidig er Kollerud er en sentrumsnær gård med gangavstand til butikk, barnehage, skole, sykehjem og idrettsanlegg med kafe på Hemnes i Aurskog-Høland.

Gårdens historie

Nedre Kollerud gård har vært i familien i seks generasjoner, siden 1831, da Hans Olsen og Ingeborg Johannesdatter kjøpte halvparten av Kollerud. De bygde opp husene igjen etter en periode hvor Nedre Kollerud hadde vært ubebodd og under en felles gårdbruker med Øvre Kollerud. Hans og Ingeborg fikk kun to barn og de delte gården mellom de to søsknene. Datteren Karoline overtok på Nedre, mens sønnen Ole Kristian bygde opp et nytt gårdstun mellom Øvre og Nedre, på en ny gård som da fikk navnet Mellom. Siden har oldefar Ole og oldemor Karen, farfar Kåre og farmor Gudrun og pappa Terje og mamma Laila drevet Nedre Kollerud.

I bind 5 av Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog kan vi lese at som en «rud»-gård har det trolig vært bosetning her fra 1100-tallet, selv om den er først nevnt i skriftlige kilder i 1560. Navnet kommer fra mannsnavnet «Kolli» eller kvinnenavnet «Kolla». Det har i hovedsak vært to gårder igjennom tidene, Øvre og Nedre Kollerud, der Øvre har vært i bondeeie, mens Nedre var eid av embetsmenn og drevet av gårdsbestyrere.

 

I 1774 kjøpte gårdbrukeren på Øvre opp Nedre og de to gårdene ble drevet som et felles gårdsbruk fram til rundt 1825. Christian Christensen Kollerud, delegat til grunnlovsforsamlingen i 1814, hadde da drevet gården i mange år, men han hadde kommet i økonomisk trøbbel og hadde høy gjeld. I et forsøk på å holde gården innom familien, delte han Kollerud mellom sønnene sine, men det endte likevel med at Kollerud gikk på auksjon i 1826. Og da dukket altså tipp-tipp oldefar Hans Olsen opp og kjøpte Nedre Kollerud. På grunn av den høye gjelda mistet han gården, men greide likevel å kjøpe den tilbake i 1831

bottom of page